หน้าหลัก
      ข้อมูลทั่วไป
      แผนผังที่ตั้ง
      ทำเนียบบุคลากร
      สีและตราวิทยาลัย
      สำนักงานประกันคุณภาพ
          

 

 

 

ผลงานครู
ผลงานนักศึกษา


 

สมัครเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน


  

 

 *** วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลายินดีต้อนรับ *** 

หลักฐาน/เอกสารการสมัครเรียน
1.
ใบสมัครเรียน
2.
ใบ รบ. ตัวจริง
3.
สำเนาใบ รบ. (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 4 ฉบับ
4.
สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
5.
สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)  1 ฉบับ
6.
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว

 

การสมัครทางไปรษณีย์
1.
กรอกแบบฟอร์มการสมัครเรียนให้ครบถ้วน
2.
ต้องส่งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
3.
ผู้สมัครต้องระบุ สาขาวิชาที่ต้องการจะเข้าศึกษาให้ชัดเจนในใบสมัครของโรงเรียน
4.
ค่าสมัครเรียนฟรี
5.

เอกสารการสมัครส่งไปยังที่อยู่ ดังนี้
     
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
      วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

      133/25 หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จัวหวัดยะลา 95000

6.
เมื่อโรงเรียนได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้ว
วิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร 

 


 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
Yala Technological Business Administration College
133/25 หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000