วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

ทำเนียบบุคลากร

 

นางวรางคณา  วิจิตรพันธ์
ผู้อำนวยการ

 

นายธวัชชัย  รัตนโชติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสมพิศ   หมวกเปียะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายนรภัทร  นุ้ยผอม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

นางสาวสิริกุล  วานิช
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวนิลวรรณ  ลิ่มสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางอัสมีนา  วิกรานต์สมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวฟิรดาวส์  สามะ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

 

นางสาวชะมัยพร  ชูเรือง
ครูผู้สอน วิชาสามัญ

นางสาวพิมพ์ใจ  มณีมาตย์
ครูผู้สอน วิชาสามัญ

นายสุทธิพงค์  วิทยาโศภิษฐ์
ครูผู้สอน สาขาข่างไฟฟ้า
นายอัครัตน์  เลือดไทย
ครูผู้สอน สาขาข่างยนต์

 

นางสาวอนีสรินทร์ ปานาวา
ครูผู้สอน สาขาบัญชี

นายฮาฟิซซุรเราะห์มาน  ดอนิ
ครูผู้สอน วิชาสามัญ
นางสาวกมลา  รักษมณี
ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

กลับหน้าหลัก

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
Yala Technological Business Administration College
133/25 หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000