วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลายินดีต้อนรับ ***

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

              สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาดำเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมีมาตรฐานสากลเป็นการตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 และเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงการศึกษาธิการ

              เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ของสถานศึกษาจึงกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาดังนี้

              ข้อ 1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

              ข้อ 2 ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสร้างความพร้อมที่จะให้หน่วยงานภายนอกเข้าไปตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพได้

              ข้อ 3 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

              ข้อ 4 สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชนทั่วไป

 

โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
Yala Technological Business Administration College
133/25 หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000