หน้าหลัก
 ข้อมูลทั่วไป
แผนผังที่ตั้ง
ทำเนียบบุคลากร
สีและตราวิทยาลัย
สำนักงานประกันคุณภาพ

          

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดยะลา
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลงบประและการเงิน

 

 

 

ผลงานครู
ผลงานนักศึกษา


 

สมัครเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน  

 

 *** วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลายินดีต้อนรับ ***

ประวัติความเป็นมา

           วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา  ตั้งอยู่เลขที่  133/25  ถนนพณิชยการ 
       ตำบลสะเตงนอก  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95000   โทรศัพท์ : 073-222257   
       โทรสาร : 073-363138    Website : www.yalatbac.com     E – mail : tbyala@hotmail.com              
       
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                     ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
                            - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                            - สาขาวิชาการบัญชี
                     ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
                            - สาขาวิชาช่างยนต์
                            - สาขาวิชาไฟฟ้า

       เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
                     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
                            - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                            - สาขาวิชาการบัญชี  
                   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
                            - สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
                            - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  

       ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา มีคณะผู้บริหาร ดังนี้
                  ผศ.ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา           ผู้รับใบอนุญาต
                  นางสุนันท์  จันทรัตน์                   ผู้จัดการ
                  นางวรางคณา   วิจิตรพันธ์          ผู้อำนวยการวิทยาลัย
                  นายธวัชชัย  รัตนโชติ                  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                  นางสมพิศ   หมวกเปียะ               รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
                  นายนรภัทร นุ้ยผอม                    รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ
                  นางสิริกุล  วานิช                         รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิสัยทัศน์
                 ภายในปี  2563  วิทยาลัยจัดการศึกษาและบริการวิชาชีพที่หลากหลาย
      สร้างความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พันธกิจ
          1. จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและบริการวิชาชีพ
          2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
          3. พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
          4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เอกลักษณ์ 

                  เป็นคนดี มีความรู้  คู่ทักษะ

อัตลักษณ์ 

                บริการชุมชน

ยุทธศาสตร์

                  1.  ด้านพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จวิชาชีพ
                 2.  ด้านพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
                 3. ด้านพัฒนาบุคลากร
                 4.  ด้านพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                 5.  ด้านพัฒนาการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
                 6.  ด้านพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
                 7.  ด้านการบริหารและการจัดการ
                 8.  ด้านระบบการประกันคุณภาพ

  

 

 

 


 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
Yala Technological Business Administration College
133/25 หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000