วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 
 


 
   
         
             
 *** วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา ***

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลาได้ร่วมกับสำนักงาน คปภ.ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาประกันภัย
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียน
ไปเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย  ดังต่อไปนี้

**************************************

 1. เผยแพร่กิจกรรมยุวชนประกันภัยให้ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.yalatb.com
 2. ใบลงทะเบียนภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
 3. ตารางเรียนภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 4. เอกสารประกอบการเรียนรู้
 5. ข้อสอบกลางภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
 6. ข้อสอบปลายภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
 7. ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
 8. นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
 9. กิจกรรมระดมความคิดโดยการแบ่งกลุ่ม
 10. กิจกรรมนำเสนองานกลุ่ม
 11. สืบค้นข้อมูลวิชาการประกันภัย  ในห้องอินเตอร์เน็ต
 12. ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้  ในห้องสมุด และสำนักงานประกัน
 13. ศึกษาแบบการทำประกันชีวิต  จากแผ่นพับ
 14. นักศึกษาทำใบงานและแบบประเมินผลการเรียนรู้
 15. ศึกษาประโยชน์ของการประกันภัยรถ  ตามพรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551) คุ้มครองคนไม่คุ้มครองรถ
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
Yala Technological Business Administration College
133/25 หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000