วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 
 
 *** วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา ***

 

 


                 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ซึ่งรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านวิชาการ เรื่องความเสี่ยงทุกประเภทนานาประการของนักเรียนที่เป็นวัยรุ่นได้เล็งเห็นว่าการที่จะทำให้เยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัย จึงต้องใช้เวลาในการปลูกฝังให้กับเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างท่องแท้และถูกต้อง เห็นถึงความสำคัญและซึมซับถึงจิตใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยยะลา (คปภ.) สมัครเข้าร่วมโครงการยุวชนประกันภัยเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยบูรณาการเข้ากับวิชาครอบครัวศึกษาและความปลอดภัย ซึ่งปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนทุกคนที่มีรถจักรยานยนต์จะเข้าทำ พ.ร.บ.รถทุกคน
                สำหรับในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยได้เปิดสอนวิชาประกันภัยว่าด้วยเรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันชีวิต ความเสี่ยงอื่นๆ ให้กับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกบัญชี คอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ไม่บูรณาการกับวิชาอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองและชุมชนที่นักเรียนอยู่อาศัย สามารถนำระบบการประกันภัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป ขอขอบคุณสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยยะลา(คปภ.) ที่ให้โอกาสกับวิทยาลัยทำให้การสอนประกันภัยในวิทยาลัยประสบความสำเร็จบังเกิดผลแก่ผู้เรียนสูงสุด

 

                                                                                                       นางวรางคณา วิจิตรพันธ์
                                                                                  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
Yala Technological Business Administration College
133/25 หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000