วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

          
  

      หน้าหลัก
      ข้อมูลทั่วไป
      แผนผังที่ตั้ง
      ทำเนียบบุคลากร
      สีและตราโรงเรียน


   

 

สมัครเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน


 

 

 *** วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลายินดีต้อนรับ ***


ประวัติความเป็นมา

           วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา  ตั้งอยู่เลขที่  133/25  ถนนพณิชยการ 
       ตำบลสะเตงนอก  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95000   โทรศัพท์ : 073-222257
       โทรสาร : 073-363138    Website : www.yalatbac.com     E – mail : tbyala@hotmail.com              
       
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                     ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
                            - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                            - สาขาวิชาการบัญชี
                     ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
                            - สาขาวิชาช่างยนต์
                            - สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

       เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
                     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
                            - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                            - สาขาวิชาการบัญชี  
                    ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
                            - สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
                            - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  

       ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา มีคณะผู้บริหาร ดังนี้
                   ผศ.ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา           ผู้รับใบอนุญาต
                   นางสุนันท์  จันทรัตน์                   ผู้จัดการ
                   นางวรางคณา   วิจิตรพันธ์          ผู้อำนวยการวิทยาลัย
                   นายธวัชชัย  รัตนโชติ                  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                   นางสมพิศ   หมวกเปียะ               รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
                   นายนรภัทร นุ้ยผอม                    รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ
                   นางสิริกุล  วานิช                         รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิสัยทัศน์
                 ภายในปี  2563  วิทยาลัยจัดการศึกษาและบริการวิชาชีพที่หลากหลาย
      สร้างความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พันธกิจ
          1. จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและบริการวิชาชีพ
          2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
          3. พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
          4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เอกลักษณ์ 

                  เป็นคนดี มีความรู้  คู่ทักษะ

อัตลักษณ์ 

                บริการชุมชน

ยุทธศาสตร์

                  1.  ด้านพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จวิชาชีพ
                  2.  ด้านพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
                  3. ด้านพัฒนาบุคลากร
                  4.  ด้านพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                  5.  ด้านพัฒนาการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
                  6.  ด้านพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
                  7.  ด้านการบริหารและการจัดการ
                  8.  ด้านระบบการประกันคุณภาพ   

ช่อง 3   ช่อง 5   ช่อง 7  ช่อง 9     เนชั่นทีวี    UBC TY

     ไทยรัฐ
     
เดลินิวส์
     
ผู้จัดการ
     
โพสต์ทูเดย
     
ไทยโพสต์
     
มติชน
     
ข่าวสด
     
คมชัดลึก
     
ประชาชาติธุรกิจ
     
ฐานเศรษฐกิจ
     
เส้นทางเศรษฐกิจ
     
Bangkok Post
     
แนวหน้า
     
สยามรัฐ
     
กรุงเทพธุรกิจ
     
เนชั่นแชนแนล
     
สยามธุรกิจ
     
กระแสหุ้น
     
เสรีรายวัน
     
บ้านเมือง
     
เทเลคอม เจอร์นัล
     
เนชั่นสุดสัปดาห์
     
ผู้จัดการรายเดือน
     
มติชนสุดสัปดาห์ 

 


      
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
    
  
พยากรณ์อากาศ
    
  
รายงานราคาทองคำ
    
  
ค้นหารหัสไปรษณีย
      ตรวจลอตเตอรี่
    
 
สวนดุสิต โพล

YALATB
YALATB
YALATB
YALATB
YALATB
YALATB
YALATB
YALATB
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
Yala Technological Business Administration College
133/25 หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000